Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ uzyskasz więcej informacji o proforma co to znaczy.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale również i większość osób realizujących zakupy przez internet, mieli choć raz styczność z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, stąd częstokroć można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Należy aczkolwiek zostawić ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który formą zaproponowania jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi ani nabycia towaru, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie została sfinalizowana, zatem warunki transakcji w niej opisane mogą w dalszym ciągu być zmienione.

Jak wygląda i kiedy wolno wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma wygląda i zawiera analogiczne dane co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów (odbiorcy i wystawcy),
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • wskazanie przewidywanego terminu doręczenia towaru czy też realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

By bez trudu można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy też mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, kiedy kontrahent uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji albo wpłaci zaliczkę.