Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Potrzebujesz szczegółowych wskazówek dotyczących tego, jak wystawić notę księgową na 40 euro? Skieruj się na flobo.io.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać niezwłocznie?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia należności może być niespodziewane niedopatrzenie albo krótkotrwałe problemy finansowe dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]